Około 40 % Polaków nie płaci zobowiązań w terminie. Jesteśmy nie terminowi z różnych powodów: spóźniający się przelew z wypłatą, nie pamiętamy o terminach płatności lub po prostu nie mamy z czego zapłacić. Każdy dzień opóźnienia wiąże się z naliczaniem karnych odsetek, nie są one jednak skutecznym bodźcem do mobilizacji klientów do terminowych płatności. W związku z tym dostawcy prądu lub gazu, banki i instytucje pozabankowe posiadają jeszcze jedno narzędzie pozwalające wyegzekwować zaległe należności – rejestr dłużników BIG.

Jak trafia się do listy dłużników?

Każdy ma prawo wpisać na listę dłużników osoby, które zalegają z płatnościami min. 60 dni, a wysokość zadłużenia w przypadku osób prywatnych wynosi co najmniej 200 zł. W momencie gdy zadłużenie dotyczy przedsiębiorcy minimalna kwota zadłużenia, za którą można trafić do rejestru dłużników BIG to 500 zł. Należy pamiętać, że jeśli odnośnie zadłużenia został wydany wyrok sądowy lub klauzula sądowa, kwota i termin płatności nie są ważne. W takiej sytuacji wystarczy, że wierzyciel wysłał dłużnikowi wezwanie do zapłaty listem poleconym lub osobiście na 14 dni przed wpisem. Wpisanie do rejestru dłużników zawsze jest poprzedzone otrzymaniem listu poleconego z informacją o takim zamiarze minimum 14 dni przed takim wpisem.

Gdzie sprawdzić, czy widniejemy na liście dłużników?

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro. Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach dostęp podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. Warto pamiętać, że z rejestru dłużników BIG możemy uzyskać raporty dotyczące wszystkich danych gospodarczych dłużnika oraz zestawienie firm, które pytały o nasze dane przez ostatnie 12 miesięcy.

Jak zniknąć z rejestru dłużników BIG?

Każdy przedsiębiorca i osoba fizyczna, która trafi do rejestru dłużników BIG, chce jak najszybciej z niego zniknąć. Istnieją sposoby by tak się stało. Pierwszym i najważniejszym rozwiązaniem jest spłacenie zobowiązania. Bez względu na to czy zalegamy z opłatami za media czy z płatnościami związanymi z pożyczką ratalną online. Po opłaceniu zaległości wierzyciel ma 14 dni by powiadomić o tym fakcie BIG. Jeśli pożyczkodawca nie spełni tego obowiązku w wyżej wymienionym terminie, mamy prawo do złożenia wniosku o usunięcie naszych danych z rejestru dłużników. Ważne by do wniosku dołączyć dokument potwierdzający spłatę zadłużenia.

Kolejnym rozwiązaniem jest sprzedaż naszego długu. Wierzyciel sprzedając nasze zadłużenie jest zobowiązany poinformować o tym BIG, co prowadzi do usunięcia naszych danych w ciągu 14 dni. Niestety, jeśli nabywca długu przed upływem tego terminu złoży wniosek o aktualizację danych, nasze nazwisko nie zniknie z bazy, zmieni się jedynie wierzyciel, u którego jesteśmy zadłużeni.

Innym sposobem na zniknięcie z listy dłużników jest upływ czasu. Zgodnie z Art. 31 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, BIG usuwa informacje o dłużniku „po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.”

Wpisanie naszych danych do rejestru dłużników ma wyegzekwować nieuregulowaną należność z tytułu otrzymanej usługi czy pożyczki ratalnej. Taka sytuacja może rzucać negatywny cień na naszą zdolność kredytową oraz zaciągnięcia kredytu czy zakupów na raty. Warto unikać wpisania na listę dłużników i płacić swoje zobowiązania w terminie.

Kategorie: Chwilówki Online